فهرست

اخبار

نگاه کلی به تعداد مقالات و طرح های مطرح شده به تفکیک موضوعی سال 1400-1399

 

عنوان

 

 

کل طرح

 

طرحهای مربوط به کووید-19

 

سال

 

طرحهای خاتمه یافته

 

 

9

 

1

 

1400- 1399

 

 

طرحهای در دست اجرا

          

           65

 

23

 

 

1400- 1399

 

طرحهای در روند تصویب

 

17

 

9

 

1400

 

 

مقالات چاپ شده

(Google scholar)

 

43

 

20

 

2021-2020

 

مقالات چاپ شده

(PubMed)

 

78

 

22

 

2021-2020