فهرست

طرح های مصوب سال 1390

 

 

ردیف

عنوان

مجری

تارخ تصویب

1

بررسي وضعيت آنتي بادي بر عليه VZV در كاركنان مركز آموزشي درماني بيمارستان آيت اله روحاني

دکترمعصومه بیانی

31/1/90

2

بررسي وضعيت آنتي بادي عليه HAV در زنان باردار مراجعه كننده به مركز آموزش درماني آيت اله روحاني

دکترمعصومه بیانی

31/1/90

3

بررسي وضعيت آنتي بادي عليه HAV در كاركنان مركز آموزش درماني آيت اله روحاني

دکترمعصومه بیانی

31/1/90

4

بررسی میزان منفی شدن HBe Ag در بچه های آلوده متولد شده از مادران مبتلا به ویروس هپاتیت B

دکتر محمدرضاحسنجانی روشن

18/5/90

5

بررسي حساسيت نسبت به امي پنم وسفتي زوكسيم در ميكرو ارگانيسمهاي جدا شده از نمونه هاي كشت مثبت بيماران بستري در بيمارستان كودكان اميركلا

دکتر رحیم براری سوادکوهی

16/7/90

6

ارزيابي آزمون PCR در تشخيص بروسلوز انساني

دکتر سیداحمداصغرزاده

2/12/90

7

بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی در عفونت ادراری کشت مثبت در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان کودکان اميرکلا در سال های 90-89

دکتر رحیم براری سوادکوهی

10/12/90