فهرست

وبینار استاندارد سازی، ذخیره سازی و اشتراک داده‌های پژوهشی با پلت‌فرم Mendeley Data

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار می‌کند:

وبینار استاندارد سازی، ذخیره سازی و اشتراک داده‌های پژوهشی با پلت‌فرمMendeley Data با ارایه نمایندگان رسمی الزویر در ایران  

قابل توجه : حضور کارشناسان پژوهشی معاونت، مراکز تحقیقاتی، واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانها، کارشناسان اخلاق و اطلاع رسانی (کلیه کتابخانه ها) و نیز کارشناسان شاغل در نشریات الزامی میباشد.