بارگزاری
فهرست
دکتر معصومه بیانی

دکتر معصومه بیانی عضو تمام وقت مرکز

دکتر سهیل ابراهیم پور

دکتر سهیل ابراهیم پور عضو تمام وقت مرکز

دکتر علی رستمی

دکتر علی رستمی عضو تمام وقت مرکز

دکتر مصطفی جوانیان

دکتر مصطفی جوانیان معاون پژوهشی مرکز

دکتر مهران شکری

دکتر مهران شکری عضو تمام وقت مرکز

دکتر محمود صادقی حداد زواره

دکتر محمود صادقی حداد زواره عضو تمام وقت مرکز

دکتر سعید مهدوی عمران

دکتر سعید مهدوی عمران عضو تمام وقت مرکز

دکتر مهدی رجب نیا

دکتر مهدی رجب نیا عضو تمام وقت مرکز

دکتر یوسف یحیی پور

دکتر یوسف یحیی پور عضو تمام وقت مرکز

دکتر عارفه بابازاده

دکتر عارفه بابازاده عضو تمام وقت مرکز

هادی احمدی جویباری

هادی احمدی جویباری دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های عفونی

دکتر مانا بازی برون

دکتر مانا بازی برون استادیار بیماری‌های عفونی- دکتری فوق تخصصی پزشکی

دکتر فرزین صادقی

دکتر فرزین صادقی دکترای تخصصی (PHD) / ویروس شناسی پزشکی

دکتر اباذر پورنجف

دکتر اباذر پورنجف دکترای تخصصی (PhD) / باکتری شناسی

دکتر محسن کرمی

دکتر محسن کرمی دکترای تخصصی (PhD) / حشره شناسی پزشکی

رقیه اکبری

رقیه اکبری دکترای فوق تخصصی بالینی / بیماری‌های کلیه (بالغین)

دکتر مجتبی تقی زاده ملکی

دکتر مجتبی تقی زاده ملکی دکترای تخصصی (PhD) / قارچ شناسی

دکتر اله فردوسی

دکتر اله فردوسی دکترای تخصصی (PhD) / زیست فناوری پزشکی