فهرست

اولویت و گرایش های پژوهشی

اولویت ها و گرایش های پژوهشی (PDF)

1- مقاومت آنتی بیوتیکی

2- اپیدمیولوژی بیماری های عفونی  باکتریایی و قارچی

3- بکارگیری روش های جدید برای کنترل و پیشگیری بیماری های عفونی

4- کنترل و درمان کووید-19

5- متاآنالیز برای اپیدمیولوژی بیماری های انگلی  و تاثیر آن بر سلامت عمومی

اولویت های پژوهشی

1. تعیین سویه های باکتریال مولد عفونتهای بیمارستانی و بررسی مقاومت به داروها

2. بررسی مقاومت های آنتی باکتریال در عفونت های شایع و بررسی مکانیسم مولکولی مقاومت

3. بررسی فراوانی بيماري هاي انگلی

4. بررسی فراوانی بيماري هاي قارچي

5. بررسی میزان شیوع بیماری بروسلوز

6. بررسی فراوانی ویروس های مسبب بیمارهای تنفسی

7. تعیین شیوع و بررسی  HIV و HCV,HBV, EBV

8. تعیین شیوع عفونت با ویروس های لنفوتروپيك سلولT ‌ انساني نوع I

9. بررسی ارتباط عفونت های انگلی با بیماری های با پاتوژنز نامشخص

10. بررسی متاآنالیز بیماری های عفونی  و ارتباط آنها با سایر بیماری ها