فهرست

لیست کتب اعضای مرکز

عنوان

نام نویسنده

نوع کتاب

سال انتشار

پاتوژن فاضلاب

دکتر یوسف یحیی پور و ..

ترجمه

1385

مروری بر ویروسهای بیماری زا در انسان

دکتر یوسف یحیی پور

تالیفی

1392

بیوانفورماتیک عملی پروتین ها

دکتر اله فردوسی شاهاندستی

ترجمه

1399