فهرست

طرح های سال 1398

ردیف

عنوان طرح تحقیقاتی

سال تصویب

میزان پیشرفت کار

 
 
  1. 1

فراوانی عفونت های مهاجم قارچی و باکتریال گوش در مراجعین به درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستان آیت الله روحانی در سال 98-1397

98

در دست اجرا

 

  1. 2

شیوع سپتی سمی نوزادان و بررسی عوامل میکروبی ایجاد کننده آن در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

98

در دست اجرا

 

  1. 3

بررسی جنبه های مختلف اپیدمیولوژیک و شیوع جهانی عفونت انگلی توکسوکاریازیس در انسان و حیوانات مخزن (سگ و گربه) و عوامل خطر مرتبط با بیماری

98

خاتمه

 

  1. 4

اثر هم افزایی فتودینامیک تراپی و سفتازیدیم بر بیان ژن های کد کننده بیوفیلم (pel/ psl) در ایزوله های بالینی پسودوموناس آئروژینوزا

98

در دست اجرا

 

  1. 5

ارتباط بیماری شبه آنفلوآنزا و موارد سکته قلبی حاد در بیماران بستری در بیمارستان آیت اله روحانی بابل، فصول شایع آنفلوانزا 1398

98

ارجاع به مجری جهت ویرایش

 

  1. 6

بررسی ارتباط بین ژن های کد کننده بیوفیلم (pel/ psl) و مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های بالینی پسودوموناس آئروژینوزا

98

در دست اجرا

 

  1. 7

فراوانی باکتری های شیگلا و سالمونلا در کودکان مبتلا به اسهال حاد مراجعه کننده به بیمارستان امیرکلا بابل، سال 1397

98

در دست اجرا

 

  1. 8

بررسی مولکولی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به اریترومایسن و کلیندامایسین جدا شده از بیماران بستری در مراکز ایت الله روحانی و شهید بهشتی بابل به روش RAPD-PCR و SCCmec Typing

98

در دست اجرا

 

  1. 9

شناسایی مولکولی و ارزیابی حساسیت دارویی گونه های قارچی جمع آوری شده از بیماران اتومایکوزیس مراجعه کننده به بیمارستان روحانی بابل

98

در دست اجرا