فهرست

طرح های سال 1400

 

 

طرح های خاتمه یافته مرکز در سال 1400

 

کد رهگيري

عنوان

نوع پايان نامه/طرح ارائه شده

دانشکده/مرکز

تاریخ خاتمه مصوب شورا

724132357

ارتباط بین عفونت توکسوکارا کنیس و صرع کریپتوژنیک در بیمارستان روحانی بابل، سال 1398

پايان نامه

مرکز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري

1400/08/11

724132340

بررسی بار جهانی و منطقه ای عفونت حاد و مزمن توکسوپلاسموزیس در بیماران مبتلا به عفونت HIV: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

پايان نامه

مرکز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري

1400/06/30

724132340

بررسی بار جهانی و منطقه ای عفونت حاد و مزمن توکسوپلاسموزیس در بیماران مبتلا به عفونت HIV: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

پايان نامه

مرکز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري

1400/06/30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرحهای تصویب شده سال 1400 جهت عقد قرارداد

724132062

بررسی فراوانی سویه های سودوموناس آئروژینوزای ESBL مثبت در بین نمونه های جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان روحانی شهرستان بابل به دو روش فنوتیپی و ژنوتیپی (98-1397)

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

مرکز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري

1400/12/22

 

724133343

ارزیابی حوادث مغزی-عروقی در بیماران مبتلا به کووید-19

پايان نامه

مرکز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري

1400/12/22

 

724134149

شناسایی گونه‌های قارچی جدا شده از سطوح خارجی مورچه‌های صید شده از بیمارستان‌های آموزشی شهرستان بابل

پايان نامه

مرکز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري

1400/12/22

 

724133998

شیوع جهانی کلونیزاسیون استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین درساکنین خانه های سالمندان: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

پايان نامه

مرکز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري

1400/12/16

 

724133866

فراوانی ویروس سینسیشیال تنفسی (RSV) در نمونه های سوآپ گلو و نازوفارنکس کودکان مشکوک به COVID-19 شهرستان بابل در سالهای 1399- 1400

پايان نامه

مرکز توسعه تحقيقات باليني آيت اله روحاني

1400/12/16

 

724133874

شیوع جهانی بیماری مالاریای ناشی از پلاسمودیوم ناولزی در انسان: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

مرکز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري

1400/10/13

 

724133975

ارزیابی اثر ضدمیکروبی و ضدبیوفیلم عصاره اتانلی پروپولیس و نانوذرات پروپولیس بر روی سویه های مقاوم چند دارویی سودوموناس آئروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

مرکز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري

1400/10/13

 

724133530

اثربخشی آنتی بیوتیک های تیکوپلانین، ونکومایسین و لینزولید در درمان مبتلایان به کووید-19 همراه با پنومونی باکتریال بستری  در بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل در طی1399

پايان نامه

مرکز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري

1400/06/15

 

724132952

اثربخشی   اینترفرون بتا1 a و bدر بیماران مبتلا به کووید-19بستری در بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل (1399)

پايان نامه

مرکز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري

1400/06/15

 

724133459

بررسی عواقب کلینیکی داخل بیمارستانی بیماران مبتلا به COVID-19 بر اساس اسکور کلسیم عروق قلبی

طرح ارائه شده به دانشگاه

مرکز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري

1400/05/31

 
           

 

 

 

 

طرح های در دست اجرا سال 1400

کد رهگيري

عنوان

نوع پايان نامه/طرح ارائه شده

تاریخ تصویب

724132982

بررسی یافته های تصویربرداری ریه در بیماران بستری در بیمارستان آیت الله روحانی بابل با

        تشخیص ILI (Influenza Like Infection) در طی سال 98 -97

پايان نامه

1400/12/17

724132820

آگاهی پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی  بابل نسبت به اثربخشی و عوارض واکسن آنفلوانزا در سال 1399

پايان نامه

1400/04/15

724132911

بررسی علل مختلف تب در کودکان نوتروپنیک بستری در بیمارستان شفیع زاده امیرکلا 1393-1399

پايان نامه

1400/09/23

724133549

بررسی ارتباط مقاومت به کارباپنم با تولید بیوفیلم در جداهای اشریشیا کلی اوروپاتوژن در بیماران دارای کاتتر ادراری

پايان نامه

1400/09/09

724133882

بررسی شیوع گروه های فیلوژنی و تعیین ارتباط آن با توزیع ژنهای بیماری زا و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری اشرشیاکلی یوروپاتوژنیک جداشده از عفونت ادراری در ایران: یک مطالعه مروری نظام مند و فراتحلیل

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

1400/12/03

724133619

متاژنومیکس پروفایل میکروبیوتای نازوفارنکس بیماران مبتلا به عفونت COVID-19

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

1400/03/18

724133872

بررسی شیوع لیشمانیازیس جلدی در  منطقه خاورمیانه: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

1400/06/30

724132821

بررسی آگاهی کارکنان بهداشتی درمانی خانم دربیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبت به اثربخشی و عوارض واکسن ویروس پاپیلومای انسانی (HPV ) در سال 1399

پايان نامه

1400/05/26

724134026

تعیین تیتر آنتی بادی ضد گلیکوپروتئین سطحی (Spike) سارس کرونا ویروس 2 (SARS-CoV-2) در اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل پس از واکسیناسیون (سال 1400)

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

1400/08/11

724134137

ارزیابی یافته های سی تی اسکن در بیماران بستری کووید 19 واکسینه شده و غیر واکسینه

پايان نامه

1400/11/19

724133123

ارزیابی حساسیت گونه های قارچی جدا شده از اتومایکوزیس نسبت به نانوذرات اکسیدآهن/کیتوسان حاوی کلوتریمازول

پايان نامه

1400/08/11

724133918

بررسی مشخصات بالینی و پروگنوز بیماران واکسینه شده مبتلا به کووید-19.

طرح ارائه شده به پژوهشکده

1400/11/19

724133783

مقایسه ی میزان بروز، بستری، مرگ و میر و طول مدت 5 موج همه گیری بیماری کووید-19 و توزیع موارد قطعی تکراری بیماری در شهرستان بابل

طرح ارائه شده به دانشگاه

1400/09/09

724133740

اثرات بالینی  مصرف کورتیکواستروئید بر روی بیماران مبتلا به کووید 19 بستری  در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل طی سال1398-1399

پايان نامه

1400/05/26

724134109

بررسی اثرات ضد قارچی مشتقات 1-H-ایندول- فنیل آمیدبر روی ایزوله های بالینی آسپرژیلوس

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

1400/12/03

724133993

تغییرات اپیدمیولوژیک 5 موج اپیدمی کووید 19 در شهرستان بابل

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

1400/10/07

724133204

بررسی علل تب با منشا ناشناخته در دو دوره ی سنی زیر 20 سال و بالای 20 سال در بیماران بستری در بیمارستان آیت الله روحانی طی سال های 1400-1394

پايان نامه

1400/07/27

724133737

ارزیابی تاثیر داروهای اینترفرون، رمدسیویر، فاویپیراویر  برای درمان بیماران بستری مشکوک به کووید 19در بیمارستان روحانی

طرح ارائه شده به پژوهشکده

1400/10/21

724133537

تخلیص و بررسی فعالیت ضد بیوفیلمی سوپرناتانت عاری از سلول لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو

پايان نامه

1400/10/07

724133847

بررسی فراوانی انتروویروس ها و سارس-کروناویروس-۲ درنمونه های مایع مغزی نخاعی (CSF) کودکان مشکوک به مننژیت مراجعه کننده به بیمارستان کودکان امیرکلا در سالهای 1400 و 1401

طرح ارائه شده به پژوهشکده

1400/07/27

724133840

ارزیابی فعالیت ضد توکسوپلاسمایی  عصاره گزنه (اورتیکا دیوئیکابر روی عفونت حاد و مزمن توکسوپلاسما گوندی در موش سوری

پايان نامه

1400/09/09

724133352

ارزیابی حساسیت ضدقارچی نانوکورکومین بر روی گونه های کاندیدا جدا شده از اتومایکوزیس

پايان نامه

1400/02/15

724133454

ارتباط توانایی تشکیل بیوفیلم سویه های اشریشیا کلی اوروپاتوژن (UPEC) با آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBLs) و تیپ بندی آنهادر کودکان مبتلا به پیلونفریت و رفلاکس ویزوکورترال

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

1400/09/09

724132480

محاسبه کارایی نسبی و رتبه بندی مراکز خدمات جامع سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در همه گیری کووید 19 با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

طرح ارائه شده به دانشگاه

1400/06/30

724133919

جداسازی و شناسایی قارچ های بیماری زا از سوسری های صید شده از بیمارستان های آموزشی بابل طی سال 1401-1400

پايان نامه

1400/08/11

724133456

بررسی ارتباط بین  میزان درگیری ریوی در  CT Scan ریه و cycle-threshold PCR در بیماران بستری مبتلا به کووید 19 در بیمارستانهای آموزشی- درمانی شهرستان بابل در سال 98 و 99  .

پايان نامه

1400/06/16

724133536

یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی و پیامد های کووید 19 در بیماران با پیوند کلیه مبتلا به کووید 19  در بیمارستان آیت الله روحانی

پايان نامه

1400/05/26

724133877

مقایسه مشخصات بیماران بستری مبتلا به کووید-19 واکسینه شده با بیماران بستری واکسینه نشده در بیمارستان روحانی، بابل

طرح ارائه شده به دانشگاه

1400/06/16

724133421

بررسی ارتباط میزان بیان رتروویروس آندوژن انسانی نوع W (HERV-W) در مجرای فوقانی تنفسی با شاخص های آزمایشگاهی پیش آگاهی بیماران مبتلا بهCOVID-19 در بابل

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

1400/06/30

724133920

پروفایل حساسیت دارویی در ایزوله های قارچی جدا شده از سوسری های بیمارستان های آموزشی بابل در شرایط آزمایشگاهی

پايان نامه

1400/06/16

724133597

اثر بخشی درمان استاندارد و دی متیل فومارات در درمان بیماران مبتلا به کووید19

پايان نامه

1400/04/29

724133839

بررسی همراهی عفونت نهفته توکسوپلاسما گوندی با سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به میگرن

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

1400/06/30

724133856

بررسی ارتباط ژنتیکی و تولید بیوفیلم با بتالاکتاماز وسیع الطیف Extended-spectrum beta-lactamases (ESBL) در سویه های اشرشیاکلی اوروپاتوژن جداشده از نمونه های ادراری در کودکان مبتلا به عفونت ادراری به روش ERIC-PCR

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

1400/06/30

724133637

مروری بر اثر SARS-CoV-2 بر سیستم عصبی مرکزی(مقاله مروری سیستماتیک و متاآنالیز )

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

1400/03/18

724132892

تعیین ارتباط مقاومت به کارباپنم و پروفایل ویرولانس با تولید بیوفیلم در جدایه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا و تعین تنوع ژنیتیکی این سویه ها به روش آنالیز نواحی تکراری چند ناحیه ای (MLVA)

پايان نامه

1400/04/01

724133491

بررسی کمی حضور ژنوم پارووویروس-B19 در نمونه های پلاسمای مادران باردار با تست سرولوژیک مثبت IgM ضد پارووویروسی

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

1400/04/15

724133633

اثرات بادرنجبویه بر استرس، اضطراب، افسردگی، اختلالات خواب و خستگی ناشی از شفقت در پرستاران درگیر مراقبت از بیماران کووید- 19

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

1400/01/24

724133633

اثرات بادرنجبویه بر استرس، اضطراب، افسردگی، اختلالات خواب و خستگی ناشی از شفقت در پرستاران درگیر مراقبت از بیماران کووید- 19

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

1400/01/24

724133287

بررسی همراهی توکسوپلاسموزیس نهفته با میگرن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بابل

پايان نامه

1400/02/15

724133555

تشکیل بیوفیلم و شاخص های ویرولانس در سویه های  کلبسیلا پنومونیه مقاوم به کوئینولون ها جدا شده از بیمارستان روحانی و بیمارستان کودکان امیرکلا شهرستان بابل

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

1400/01/24

724133464

بررسی ارتباط بین CT Real Time RT- PCR در بیماران مبتلا به COVID 19 با شدت بیماری در مراکز آموزشی و درمانی بابل (اسفند 1398 الی آذر 1399)

طرح ارائه شده به گروه آموزشي/دانشکده

1400/01/24