فهرست

طرح مصوب سال 1401

کد رهگيري

عنوان

نوع پايان نامه/طرح ارائه شده

مرحله فعلي

724134941

شناسایی ترکیبات و بررسی خواص آنتی باکتریال و ضد التهابی عصاره هیدروالکلی و نانو امولسیون لورنسیا کاسپیکا در شرایط آزمایشگاهی

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

تصویب شده جهت عقد قرارداد

724134937

بررسی شیوع آنمی در بیماران بستری با عفونت پای دیابتی و همراهی آن با قطع عضو در بیمارستان های تابعه ی علوم پزشکی بابل طی سال های 1397-1398

پايان نامه

تصویب شده جهت عقد قرارداد

724134836

بررسی همراهی شمارش ائوزینوفیل خون محیطی با پیامد بیماران بستری با تشخیص کووید در بیمارستان یحیی نژاد بابل طی سال 1399-1400

پايان نامه

تصویب شده جهت عقد قرارداد

724133541

تعیین ارتباط ژن های کروم سنسینگ و تولید بیوفیلم در سویه های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به کارباپنم

پايان نامه

تصویب شده جهت عقد قرارداد

724134289

بررسی فراوانی و بروز عفونت مجاری ادراری در 4 سال گذشته در بیماران پیوند کلیه

پايان نامه

تصویب شده جهت عقد قرارداد

724134927

بررسی فاکتورهای اتصالی در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از سوسری های صید شده از محیط بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

پايان نامه

تصویب شده جهت عقد قرارداد

724134266

مقایسه دو رژیم آنتی بیوتیک خوراکی در بیماران استئومیلیت پای دیابتی: سیپروفلوکساسین-کلینداماسین یا لووفلوکساسین-کلیندامایسین

پايان نامه

تصویب شده جهت عقد قرارداد

724134379

بررسی اثرات ضدقارچی پروپولیس و میلتفوسین بر ایزوله های کاندیدا مقاوم به داروهای آزولی

پايان نامه

تصویب شده جهت عقد قرارداد

724134298

بررسی فراوانی ارتباط بین زخم پای دیابتی و بیماری شریان محیطی در شهرستان بابل در سال 1401-1402

پايان نامه

تصویب شده جهت عقد قرارداد

724133921

بررسی اثرات ضدقارچی داروی کلوتریمازول در ترکیب با داروهای ایتراکونازول، آمفوتریسین ب و تربینافین بر علیه گونه های آسپرژیلوس جدا شده از بیماران مبتلا به اتومایکوزیس

پايان نامه

تصویب شده جهت عقد قرارداد

724133867

مقایسه فراوانی سکته مغزی در افراد مبتلا به کووید-19 و غیر مبتلا به کووید-19 در بیماران بستری در بیمارستان آیت اله روحانی بابل در سال های 1398-1399

پايان نامه

تصویب شده جهت عقد قرارداد

724133878

بررسی آگاهی و نگرش پرسنل غیر درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبت به اثربخشی وعوارض واکسن های یادآور کووید۱۹ در سال ۱۴۰۱

پايان نامه

تصویب شده جهت عقد قرارداد

724134598

بررسی همراهی نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و نسبت CRP به آلبومین با دوره‌ی بستری و مرگ در سالمندان مبتلا به کووید-19

پايان نامه

تصویب شده جهت عقد قرارداد

724134233

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفایل میکروبی از نمونه های تنفسی در دوره قبل کرونا و بعد کرونا درافراد بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان آیت الله روحانی بابل؛ یک مطالعه توصیفی گذشته نگر

پايان نامه

تصویب شده جهت عقد قرارداد

724134511

بررسی ارتباط بین شیوع سرمی توکسوپلاسموز با اضطراب در بیمارستان روحانی، 1401-1402

پايان نامه

تصویب شده جهت عقد قرارداد

724133998

شیوع جهانی کلونیزاسیون استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین درساکنین خانه های سالمندان: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

پايان نامه

خاتمه یافته

724134722

بررسی شیوع آنتی بادی سرمی علیه SARS-CoV-2 در کودکان سراسر دنیا: مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز

طرح ارائه شده به پژوهشکده

خاتمه یافته

724133325

فراوانی آدنوویروس در نمونه های سوآب گلو و نازوفارنکس کودکان مشکوک به COVID-19 شهرستان بابل در سالهای 1399 تا 1400

پايان نامه

خاتمه یافته

724132689

شیوع سپتی سمی نوزادان و بررسی عوامل میکروبی ایجاد کننده آن در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

خاتمه یافته

724133882

بررسی شیوع گروه های فیلوژنی و تعیین ارتباط آن با توزیع ژنهای بیماری زا و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری اشرشیاکلی یوروپاتوژنیک جداشده از عفونت ادراری در ایران: یک مطالعه مروری نظام مند و فراتحلیل

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

خاتمه یافته

724133852

بررسی ارتباط تزریق واکسن آنفولانزا بر پیامد بیماران مبتلا به COVID-19 بستری شده در بیمارستان یحیی نژاد بابل در سال 1399-1400

پايان نامه

تصویب شده جهت عقد قرارداد

724134296

فراوانی رتینوپاتی دیابتی دربین بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی در شهرستان بابل در سال 1401-1402

پايان نامه

تصویب شده جهت عقد قرارداد

724132083

فراوانی باکتری های شیگلا و سالمونلا در کودکان مبتلا به اسهال حاد مراجعه کننده به بیمارستان امیرکلا بابل، سال 1397

پايان نامه

خاتمه یافته

724133135

نقش ترکیبات طبیعی و گیاهی در درمان بیماری کوید19; یک مطالعه مروری

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

خاتمه یافته

724134218

مقایسه مرگ و میر بر اثر حوادث  عروقی در بیمارستان روحانی در 10 ماه نخست  سال 1398 و 1399

پايان نامه

تصویب شده جهت عقد قرارداد

724133872

بررسی شیوع لیشمانیازیس جلدی در  منطقه خاورمیانه: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

خاتمه یافته

724132436

شناسایی ژنوتایپ توکسوپلاسما گوندی در فراورده های دامی مورد مصرف انسان  در شهر های منتخب استان مازندران

طرح ارائه شده به گروه آموزشي/دانشکده

خاتمه یافته

724134240

بررسی تاثیر کورتیکواستروئید به تنهایی با کورتیکواستروئید در ترکیب با ایمونومدولاتور های موجود دیگر ( باریسیتینیب، توسیلیزومب) در درمان بیماران مبتلا به کووید-19 بیمارستان روحانی بابل.

پايان نامه

تصویب شده جهت عقد قرارداد

724133549

بررسی ارتباط مقاومت به کارباپنم با تولید بیوفیلم در جداهای اشریشیا کلی اوروپاتوژن در بیماران دارای کاتتر ادراری

پايان نامه

خاتمه یافته

724133778

سیر COVID-19 و پیگیری 6 ماهه بیماران در دریافت کنندگان پیوند کلیه

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

تصویب شده جهت عقد قرارداد

724133716

بررسی شیوع  جهانی عفونت استرونژیلوئیدس استرکورالیس در سگ ها: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات

خاتمه یافته

724133578

میزان پذیرش واکسن COVID-19  و برخی عوامل مرتبط با آن در جمعیت ایرانی

طرح ارائه شده به پژوهشکده

خاتمه یافته