فهرست

طرح های مصوب سال 1402

کد رهگيري عنوان نوع پايان نامه/طرح ارائه شده
724134805 آگاهی از واکسن های HPV و HPV، پذیرش واکسیناسیون و

عوامل موثر بر آن در والدین نوجوانان 9 تا 18 سال در بیمارستان اطفال شفیع زاده امیرکلا بابل
پايان نامه
724134840 بررسی فراوانی و فاکتور های خطر عفونت  سیتومگالوویروس در دریافت کنندگان پیوند کلیه در شهرستان بابل  طی سال های 1398 تا 1402 پايان نامه
724135229 تعیین پروفایل تست حساسیت ضدقارچی و تایپینگ ایزوله های بالینی کاندیدا تروپیکالیس پايان نامه
724134695 شیوع لنفادنوپاتی مدیاستینال و ارتباط آن با پیش¬آگهی کوید19در بیماران بستری در بیمارستان روحانی بابل از فروردین1399تا اسفند1400 پايان نامه
724134999 بررسی فراوانی ژن های  اینتگرون های کلاس I و II و سیستم افلاکس پمپAcrAB-TolC  در سویه های اشرشیاکلی اوروپاتوژن مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBLs) پايان نامه
724133232 ارتباط بین عفونت توکسوپلاسما گوندی و بیماری پارکینسون در بیمارستان آیت الله روحانی بابل پايان نامه
724133243 بررسی ارتباط بین عفونت توکسوکارا و بیماری پارکینسون در بیمارستان آیت الله روحانی بابل پايان نامه
724134157 بررسی فراوانی بیماری مزمن کلیه در بین بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی در شهرستان بابل در سال 1401 پايان نامه
724133920 پروفایل حساسیت دارویی در ایزوله های قارچی جدا شده از سوسری های بیمارستان های آموزشی بابل در شرایط آزمایشگاهی پايان نامه
724133840 ارزیابی فعالیت ضد توکسوپلاسمایی  عصاره گزنه (اورتیکا دیوئیکا)  بر روی عفونت حاد و مزمن توکسوپلاسما گوندی در موش سوری پايان نامه
724134230 مقایسه یافته های رادیولوژیک بیماران بستری طی همه گیری  سویه اومیکرون ویروس کرونا   با بیماران بستری طی همه گیری سویه دلتا ویروس کرونا پايان نامه
724134836 بررسی همراهی شمارش ائوزینوفیل خون محیطی با پیامد بیماران بستری با تشخیص کووید در بیمارستان یحیی نژاد بابل طی سال 1399-1400 پايان نامه
724134937 بررسی شیوع آنمی در بیماران بستری با عفونت پای دیابتی و همراهی آن با قطع عضو در بیمارستان های تابعه ی علوم پزشکی بابل طی سال های 1397-1398 پايان نامه
724133370 شناسایی مستقیم سویه های نوکاردیا بالینی جدا شده از نمونه های BAL با استفاده از تکنیک تکثیر هم دما به واسطه حلقه (LAMP) و مقایسه آن با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) طرح ارائه شده به مرکز تحقيقات
724134769 سنتز و بررسی اثر ضد باکتری و ضد بیوفیلمی نانوذرات تیمول انکپسوله شده با کیتوزان بر روی سویه های اشرشیاکلی اوروپاتوژنیک جدا شده از کاتترهای ادراری پايان نامه
724133866 فراوانی ویروس سینسیشیال تنفسی (RSV) در نمونه های سوآپ گلو و نازوفارنکس کودکان مشکوک به COVID-19 شهرستان بابل در سالهای 1399- 1400 پايان نامه
724133556 تعیین الگوی تب در بیماران کووید19 بستری در بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل از دی ماه سال 1399 تا خرداد 1400 پايان نامه
724133858 تعیین ارتباط ژنتیکی با میزان تولید بیوفیلم در سویه های سودوموناس آئروژینوزای تولید کننده بتالاکتاماز وسیع الطیف(ESBLs) جمع آوری شده از بیمارستان کودکان امیرکلا پايان نامه
724135031 بررسی جهانی شیوع آلودگی شپش در انسان: مرور سیستماتیک و متاآنالیز  در پنج دهه اخیر پايان نامه
724134897 بررسی نقش فاکتورهای کلینیکال و پاراکلینیکال در تعیین پیش‌آگهی بیماران آنفلوآنزا مثبت بستری شده در بیمارستان آیت الله روحانی بابل طی پاییز و زمستان سال 1401 پايان نامه
724134279 تعیین عوامل خطر قطع اندام تحتانی در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی پايان نامه
724133287 بررسی همراهی توکسوپلاسموزیس نهفته با میگرن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بابل پايان نامه
724135218 بررسی شیوع جهانی شیستوزوم مانسونی در انسان در طی سال های 2010-2023: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز پايان نامه
724134233 بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفایل میکروبی از نمونه های تنفسی در دوره قبل کرونا و بعد کرونا درافراد بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان آیت الله روحانی بابل؛ یک مطالعه توصیفی گذشته نگر پايان نامه
724134910 فاکتورهای پیش آگاهی بهبود زخم و بقای بدون قطع عضو در بیماران مبتلا به ایسکمی بحرانی اندام پايان نامه
724134281 بررسی ارزش پروکلسیتونین در تشخیص استئومیلیت پای دیابتی پايان نامه
724134612 تعیین ریز فاکتورهای خطر بالینی و پارا کلینیکی عود کننده زخم پای دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال های 1399-1402 پايان نامه
724135034 ارزیابی تست حساسیت ضد قارچی مشتقات اکسیندول اسپیروسیکلوپروپان (S2-S3-S4) بر روی ایزوله های بالینی آسپرژیلوس پايان نامه
724135032 اثربخشی مشتقات اکسیندول اسپیروسیکلوپروپان (S1-S5-S6) بر روی کاندیدا آلبیکنس پايان نامه