بارگزاری
فهرست

دکتر معصومه بیانی


دکتر عارفه بابازاده

دکتر عارفه بابازاده دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های عفونی

دکتر موسی محمدنیا افروزی

دکتر موسی محمدنیا افروزی دکترای تخصصی (PhD) / ایمنی شناسی پزشکی

دکتر علی رستمی

دکتر علی رستمی دکترای تخصصی (PhD) / انگل‌شناسی پزشکی

دکتر سهیل ابراهیم پور

دکتر سهیل ابراهیم پور دکترای تخصصی (PhD) / پژوهش محور

دکتر مهدی رجب نیا

دکتر مهدی رجب نیا دکترای تخصصی (PhD) / میکروب شناسی

دکتر مهران شکری

دکتر مهران شکری دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های عفونی

دکتر یوسف یحی پور

دکتر یوسف یحی پور دکترای تخصصی (PhD) / ویروس شناسی پزشکی

دکتر سعید مهدوی عمران

دکتر سعید مهدوی عمران دکترای تخصصی (PhD) / قارچ شناسی

دکتر محسن محمدی

دکتر محسن محمدی دکترای فوق تخصصی بالینی / بیماری‌های عفونی کودکان

دکتر مصطفی جوانیان

دکتر مصطفی جوانیان دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های عفونی

دکتر فرزین صادقی

دکتر فرزین صادقی دکترای تخصصی (PhD) / ویروس شناسی پزشکی

مهرداد حلاجی رنانی

مهرداد حلاجی رنانی استادیار باکتری شناسی پزشکی

دکتر معصومه بیانی

دکتر معصومه بیانی رئیس مرکز

هادی احمدی جویباری

هادی احمدی جویباری دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های عفونی

مهدی سپیدارکیش

مهدی سپیدارکیش استادیار اپیدمیولوژی

دکتر اباذر پورنجف

دکتر اباذر پورنجف استادیار باکتری شناسی پزشکی


دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های عفونی

رایانامه m_baiany@yahoo.com