فهرست

طرح های سال 1397

 

 

ردیف

عنوان طرح تحقیقاتی

سال تصویب

میزان پیشرفت کار

 
 
  1. 1

بررسی مولکولی ژن های ویرولانس در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران بستری بیمارستان های شهید بهشتی و روحانی شهر بابل

97

ارجاع به مجری جهت ویرایش