فهرست

فراخوان شرکت در بیست و نهمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی

 

بیست و نهمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی در پرتو عنایات الهی به منظور تجلیل و تکریم از فناوران و محققین برجسته ایرانی و معرفی فعالیتهای تحقیقات و فناوری برتر علوم پزشکی بهمن ماه  1402در دو قسمت افراد حقیقی و نهادهای حقوقی برگزار میگردد.

 

آغاز ثبت نام: 1402/06/06
مهلت ارسال آثار: 1402/07/06

نشانی: تهران-شهرک غرب- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- بین فلامک و زرافشان- ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- بلوک -Aطبقه 13

 پست الکترونیک:razi@behdasht.gov.ir

تلفن: 81455933-81455044-81454870

نشانی الکترونیکی:  https://research.behdasht.gov.ir/razi1402